lacelustlingerie: It’s hard to take sexy photos of two healing…

lacelustlingerie:

It’s hard to take sexy photos of two healing tattoos in awkward places on my leg